Tumblelog by Soup.io
 • kali187
 • gehi
 • fakmak
 • hotgirls
 • ohshit
 • youshouldtry
 • stockholmsyndrome
 • phishy
 • howcome
 • LittleMissPipedreams
 • lottee
 • portecreation
 • primordium
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
3303 a5c6 500
J. Borszewicz „Pomroki”
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

October 06 2017

1882 2ad2 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaHoHo HoHo
2236 fd1f
Reposted fromkarahippie karahippie
2238 1293
Reposted fromkarahippie karahippie

October 04 2017

1891 feea 500
Mike Mandel. Skyway, Santa Cruz, 1970-73
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaHoHo HoHo
Reposted fromtoft toft viamops mops
Reposted frombluuu bluuu viamops mops
5125 e7d0 500
Reposted frommyrla myrla viaistsoeasy istsoeasy
Zapatrzony aż po rzęsy
zakochany jeszcze głębiej
— Zbigniew Herbert
Reposted frompesy pesy viaiblameyou iblameyou
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viathenatuss thenatuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl